REGULAMENT DE ORDINE INTERNA 2014-2015

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

AN ŞCOLAR 2014 – 2015

 Prezentul Regulament de Ordine Interioara a fost validat în CP din 25.09.2014 și aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 13.10.2014

BAZA CONCEPTUALĂ

Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu” Craiova este conceput în conformitate cu:

  • Legea Educaţiei naţionale Nr. 1/ 2011;
  • Strategia de modernizare a educaţiei intitulată educaţie şi cercetare pentru societatea cunoasşterii;
  • Strategia descentralizării în învăţământul preuniversitar;
  • Regulamentul de Organizare şi Fucţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de stat, aprobat prin O.M.ED.C. nr. 4925/ 1998 cu completările şi modificările ulterioare ;
  • Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministrului Educaţiei;
  • Regulamentul cadru intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Dolj, avizat de I.S.J. Dolj, Prefectura Dolj, Consiliul Local Municipal, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi.

Capitolul I.  Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu Constituţia României, cu Legea Educaţiei Naţionale, cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi cu alte normative elaborate de MEN şi de alte ministere, avându-se în vedere principiile declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului.

Art. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul salariat al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu” Craiova, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art. 3. Regulamentul Intern este aprobat de Consiliul de Administraţie, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoală şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare;

Art. 4. Regulamentul intern a fost propus şi dezbătut de către Consiliul Profesoral, la care a participat şi personalul didactic auxiliary şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor.

Art. 5. În incinta unităţii de învăţământ preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi/ sau desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi nedidactic.

Capitolul II.

Art. 6. Organizarea unităţii de învăţământ

(1) Învăţământul primar funcţionează în programul de dimineaţă (08:00-11:50/12:50);

(2) În învăţământul primar, ora de curs este de 50 minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră;

(3) În situaţia în care clasele din invatamantul primar funcţionează împreună cu clasele din ciclul gimnazial, ora de curs este de 50 minute, în ultimele 5 minute învăţătorii organizează activităţi cu caracter recreativ;

(4) Învăţământul gimnazial, respectiv clasele V-VII, funcţionează în programul de după-amiază (13:00-18:50);

(5) Pentru clasele gimnaziale, ora de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră;

(6) Clasele a VIII-a funcţionează în programul de dimineaţă (08:00-14:00);

(7) Ora de curs pentru clasele a VIII-a este de 50 minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră;

(8) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor vor fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Capitolul III.

Compartimentul de decizie (comandă) care va aplica realizarea funcţiilor de comandă conform Organigramei

Art. 7. Conducerea unităţii de învăţământ/ Directorul

(1) Directorul şcolii este direct subordonat Inspectorului Şcolar General al judeţului Dolj şi are responsabilităţile prevăzute în fişa postului, elaborată de către acesta:

a) Elaborează fişa postului directorului adjunct, care îi este direct subordonat;

b) Elaborează fişa postului pentru ceilalţi subordonaţi direct, conform organigramei;

c) Asigură aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, precum şi a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a dispoziţiilor Inspectoratului Şcolar al Judeţului Dolj;

d) Întocmeşte planul managerial al şcolii şi urmăreşte realizarea lui;

e) Răspunde de întocmirea şi respectarea Regulamentului de ordine interioară al şcolii;

f) Răspunde de aplicarea planului de învăţământ, de respectarea programelor şcolare şi ia măsuri pentru evitarea supraîncărcării elevilor;

g) Repartizează învăţătorii şi profesorii pe clase şi stabileşte profesorii diriginţi;

h) Asigură întocmirea orarului, pe care îl verifică şi îl aprobă;

i) Controlează ritmic nivelul de pregătire al elevilor şi ia măsuri pentru ridicarea acestuia;

j) Organizează activitatea de perfecţionare metodică şi de cercetare, numeşte responsabilii comisiilor metodice pe arii curriculare;

k) Controlează prezenţa cadrelor didactice la şcoală şi la activităţile extraşcolare şi asigură suplinirea acestora în caz de concediu medical, fără plată, învoiri;

l) În colaborare cu Consiliul de Administraţie repartizează sarcinile şcolare personalului didactic;

m) Acordă concedii conform Statutului personalului didactic;

n) Aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;

o) Răspunde de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţia muncii, de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor;

p) Răspunde de elaborarea proiectului de buget propriu;

q) Aplică sau propune măsurile de sancţionare a persoanelor care se abat de la îndatoririle profesionale şi cetăţeneşti sau încalcă legile, regulamentele, dispoziţiile în vigoare;

r) Avizează eliberarea actelor de studii;

s) Reprezintă şcoala în relaţii cu organizaţii sau persoane şi apără interesele ei şi ale personalului angajat;

t) Aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor;

u) Elaborează, după consultarea şefilor de catedră/comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii şi a legislaţiei în vigoare;

v) Controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ;

z) Ţine legătura cu organele de poliţie, jandarmerie, pază şi protecţie solicitând, în caz de nevoie sprijinul acestora:

Poliţia   112

Secţia Nr. 4 de Poliţie   0251 593 149

Poliţistul de proximitate: Agent şef de poliţie  Badea Costinel

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 0251 534 972 ; 956

Poliţia Comunitară  0251 544 161

În cazul în care în unitatea şcolară se produc evenimente grave, conducerea şcolii sau oricare altă persoană ia cunoştinţă despre eveniment, are obligaţia să informeze imediat Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj ;

(2) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului cu care încheie contractul denmanagement.

(3) Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.

(4) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă din şcoală.

Art. 8. Consiliul de Administraţie

(1) Consiliul de administraţie asigură activitatea conceptuală şi managerială a şcolii precum şi conducerea curentă a activităţii în şcoală.

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.

(3) Şedinţele Consiliului de administraţie au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului sau a 2/3 din membri. În funcţie de ordinea de zi, adoptarea deciziilor de către Consiliul de administraţie se face prin majoritate simplă sau calificată, prin votul deschis sau secret, al majorităţii celor prezenţi, conform legii.

(4) La şedinţele Consiliului de administraţie vor participa când este cazul, ca invitaţi, fără drept de vot, reprezentantul sindicatului şi cel al personalului administrativ.

(5) Absentarea nemotivată a unui membru la două şedinţe ale Consiliul de administraţie dă dreptul preşedintelui să ceară eliberarea sa din funcţie şi să facă alte propuneri pentru locul rămas vacant.

(6) Hotãrârile luate de Consiliul de administraţie sunt obligatorii pentru tot personalul şcolii, inclusiv pentru conducerea acesteia.

(7) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a) aprobă Planul de dezvoltare Instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ preuniversitar; aprobă Planul managerial al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar;

b) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare;

c) avizează proiectul planului de şcolarizare;

d) aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern;

e) organizează concursul de ocupare a funcţiei de director şi de director adjunct şi emite decizia de numire pentru director şi pentru directorul adjunct;

f) aprobă transferurile şcolare ale elevilor, în conformitate cu prezentul regulament;

g) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;

h) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;

i) adoptă proiectul de venituri şi cheltuieli din surse extrabugetare şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;

j) aprobă Regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în consiliul elevilor;

k) aprobă fişa de identitate a unităţii de învăţământ preuniversitar; stabileşte poziţia şcolii în relaţii cu terţi;

l) numeşte comisiile de cercetare disciplinară;

m) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;

n) aprobă orarul instituţiei de învăţământ;

o) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

p) aprobă curriculumul la decizia şcolii la propunerea consiliului profesoral;

q) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar precum şi schema de personal nedidactic;

r) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul administrativ, în vederea acordării calificativelor anuale, a primelor lunare; stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar;

s) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale; aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea Consiliului profesoral; acordă titlul de “profesorul anului, pe unitatea de învăţământ preuniversitar, personalului cu rezultate deosebite la catedră, la propunerea consiliului profesoral;

t) sancţionează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

u) îşi asumă răspunderea public;

v) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale Ministrului Educaţiei.

(8) Dezbaterile şi hotărârile Consiliului de administraţie se consemneazã în registrul de procese-verbale de către secretarul consiliului.

(9) Membrii Consiliului de administraţie răspund în faţa legii pentru hotărârile luate.

Art. 8. Consiliul Profesoral

(1) Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere a şcolii şi are rol de decizie în domeniul instructiv educativ.

(2) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru sau ori de câte ori direcţiunea unităţii consideră necesar.

(3) În Consiliul profesoral se iau decizii prin vot deschis sau prin vot secret, cu majoritate simplă.

(4) Hotărârile Consiliului profesoral sunt obligatorii, atât pentru personalul şcolii, cât şi pentru conducerea acesteia.

(5) Consiliul profesoral este format din toate cadrele didactice ale şcolii; la şedinţele Consiliului profesoral participă ca invitaţi, reprezentanţi ai părinţilor, asociaţiilor elevilor, ai autorităţii locale, ai partenerilor sociali etc.

(6) Prezenţa cadrelor didactice la şedintele Consiliului profesoral este obligatorie. Absentarea nemotivată la două şedinţe atrage după sine diminuarea calificativului anual.

(7) Preşedintele Consiliului profesoral acordă învoiri doar în următoarele situaţii:

a) obligaţii familiale (accidente, nunţi, botez, deces);

b) schimbare de domiciliu;

c) concediu medical;

d) deplasări în interes de serviciu.

(8) Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

(a) propune Consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;

(b) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;

(c) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar;

(d) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Consiliului de administraţie;

(e) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;

(f) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

(g) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ preuniversitar;

(h) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

(i) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia; propune Consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;

(j) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;

(k) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar, conform reglementărilor în vigoare;

(l) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învăţământul primar;

(m) propune Consiliului de Administraţie curriculumul la decizia şcolii; validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

(n) avizează proiectul planului de şcolarizare;

(o) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ preuniversitar, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;

(p) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;

(q) propune Consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;

(r) propune Consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de “profesorul anului”, personalului cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ preuniversitar;

(s) acordă recomandările pentru concursul de obţinere a gradaţiilor de merit;

(t) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar;

(u) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratelor şcolare judeţene propuneri de modificare sau de completare;

(v) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ preuniversitar; propune Consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;

(w) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de administraţie.

(9) Dezbaterile şi hotãrârile Consiliului profesoral se consemnează în registrul de procese verbale de către secretarul Consiliului, iar semnarea procesului verbal este obligatorie.

Art. 9. Consiliul clasei

(1) Consiliul clasei este constituit din personalul didactic care predă la clasa respectivă, cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi de liderul elevilor clasei respective pentru clasele V-VIII.

(2) Dirigintele/învăţătorul este preşedintele consiliului.

(3) Consiliul clasei contribuie la orientarea şi consilierea elevilor şi părinţilor, la elaborarea fişelor de observare a fiecărui elev.

(4) Consiliul clasei asigură armonizarea cerinţelor educaţionale ale profesorilor, evaluarea progresului şcolar şi a comportamentului fiecărui elev, analizează volumul temelor pentru acasă, stabileşte măsuri educaţionale comune şi propune recompense şi sancţiuni.

(5) Consiliul clasei se întruneşte ori de câte ori dirigintele/învăţătorul socoteşte necesar; când este necesar, directorul poate convoca Consiliul unei clase pe care îl prezidează;

(6) Consiliul clasei stabileşte:

a) notele la purtare pentru toţi elevii clasei;

b) recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

c) sancţiuni prevăzute în prezentul Regulament;

d) măsuri recuperatorii pentru elevii cu un ritm mai lent de învăţare, precum şi activităţi suplimentare pentru elevii cu performanţe sporite;

(7) Consiliul clasei colaborează cu Comitetul de părinţi al clasei în vederea realizării unei influenţe educative unitare.

Art. 10. Comitetul de părinţi al clasei

(1) Comitetul de părinţi al clasei se alege anual, în primele 30 zile de la începerea anului şcolar, în adunări generale ale părinţilor.

(2) Adunările generale ale părinţilor se convoacă de către învăţător/diriginte.

(3) Comitetul de părinţi al clasei este format din 4 persoane: preşedinte, vicepreşedinte, casier şi un membru.

(4) Comitetul de părinţi al clasei sprijină procesul instructive-educativ.

Art. 11. Comitetul Reprezentativ al Părinţilor/ Asociaţia de Părinţi

(1) Comitetul reprezentativ al părinţilor este format din totalitatea părinţilor, reprezentaţi de preşedinţii comitetele de părinţi ale claselor.

(2) Comitetul reprezentativ al părinţilor este convocat de directorul şcolii în adunarea generală după ce s-au stabilit comitetele de părinţi pe fiecare clasă.

(3) Comitetul reprezentativ al părinţilor se alege în adunarea generală.

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament propriu, parte componenetă a Regulamentului intern.

(5) Comitetul reprezentativ al părinţilor este format din preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi 3 – 5 membri; de asemenea, se alege o comisie de cenzori care verifică activitatea financiară a consiliului.

(6) Comitetul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentantul părinţilor în Consiliul de administraţie.

(7) Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:

a) sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale atât pentrum  activităţile curriculare, cât şi extracurriculare;

b) sprijină învăţătorii şi diriginţii în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei;

c) sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

d) sprijină colectivul didactic şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor pedagogice cu părinţii, pe probleme privind educaţia elevilor;

e) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile

f) nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

g) sprijină şcoala în organizarea şi defăşurarea activităţilor extracurriculare;

h) atrag persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare sau materiale susţin programe de modernizare a instituţiei, educaţiei şi a bazei materiale a şcolii.

(8) Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu şcoala, a unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice sau din donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate. Personalul didactic nu opereză cu aceste fonduri.

(9) Activitatea financiară este reglementată de dispoziţiile financiar contabile în vigoare; la gestionarea fondurilor se va ţine seama de următoarele:

a) sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea realizată, cheltuielile şi venitul net şi se semnează de către preşedinte, secretar şi casier;

b) evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă;

c) obiectele de inventar şi materialele procurate se predau şcolii pe bază de proces-verbal şi vor fi trecute în evidenţele şcolii potrivit reglementărilor în vigoare.

(10) Comitetul de părinţi prezintă raportul asupra activităţii financiare în adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 12. Consiliul elevilor

(1) Consiliul elevilor este format din liderii elevilor din fiecare clasă (învăţământ gimnazial) şi funcţionează în baza unui regulament propriu.

(2) Atribuţiile Consiliului elevilor sunt:

a) desemnează un reprezentant care participă ca observator la şedinţele Consiliului de administraţie;

b) face propuneri şi dezbate Regulamentul intern al şcolii;

c) propune sancţiuni în conformitate cu regulamentul intern pentru cei care încalcă prevederile acestui regulament;

d) aduce la cunoştinţa Consiliului profesoral/Consiliului de administraţie orice încălcare a normelor de conduită în şcoală.

e) desfăşoară cel puţin o activitate tematică pe lună.

Capitolul IV.

Compartimentele de execuţie

Art. 13. Catedrele/ Comisiile metodice

(1) În şcoală se constituie comisii metodice şi comisii de lucru, după cum urmează:

1. Comisii metodice

A. Comisia Limbă şi comunicare;

B. Comisia Matematică şi ştiinţe ale naturii;

C. Comisia Om şi societate;

D. Comisia Arte, tehnologii şi sport;

E. Comisia învăţătorilor;

F. Comisia Consiliere şi Orientare/ Diriginţi;

G. Comisia Educatoare;

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC)

Comisia pentru proiecte şi programe educative
Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
Comisia pentru orar
Comisia de organizare a serviciului pe şcoală
Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare
Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă
Comisia de inventariere a patrimoniului
Comisia pentru aplicarea programului “Laptele şi cornul”
Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)
Comisia pentru Educaţie sanitară
Comisia pentru organizarea activităţii de Educaţie rutieră
Comisia pentru organizarea activităţii cu familia
Comisia pentru aprovizionarea cu manuale
Comisia de analiză a ofertelor pentru achiziţionarea mijloacelor de inventar, material didactic şi casare
Comisia pentru acordarea burselor şi programelor şcolare
Comisia pentru rechizite
Comisia pentru şcolarizare şi consiliere privind cariera
Comisia pentru optimizarea relaţiei cu comunitatea
Comisia disciplină elevi
Comisia pentru corigenţe
Comisia pentru arhivă
Comisia pentru protecţia mediului şi sănătatea elevilor
Comisia pentru realizarea siguranţei civice
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei
Comisia de recepţie pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar
Comisia pentru înscrierea elevilor la clasa I în şcoală
Comisia pentru estetică şi imagine a şcolii
Comisia pentru verificarea cataloagelor
Comisia paritară la nivel de unitate şcolară
Comisia pentru promovarea imaginii şcolii şi relaţiile cu presa
Comisia pentru completarea situaţiilor statistice
Comisia pentru evaluarea, verificarea şi operarea procedurilor operaţionale
Comisia pentru achiziţionarea unui calculator, “EURO 200”
(2) Comisiile metodice comisiile de lucru au următoarele atribuţii:

a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a şcolii şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;

b) dezbat probleme privind realizarea prevederilor programelor analitice, planificarea materiei, modernizarea predării, folosirea mijloacelor de învăţământ;

c) organizează schimburi de experienţă prin interasistenţe, lecţii deschise, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, comunicări ştiinţifice;

d) discută probleme privind organizarea şi desfăşurarea lecţiilor de recapitulare a materiei;

e) analizează rezultatele elevilor şi stabilesc măsuri pentru eliminarea lipsurilor în pregătirea acestora;

f) discută şi stabiliesc măsuri de realizare a unui sistem unitar de cerinţe privind verificarea şi aprecierea cunoştinţelor elevilor, subiecte pentru teze, teste etc.;

g) întocmesc rapoarte cu rezultatele cadrelor didactice în predare raportate la nivelul de pregătire a elevilor.

(3) Activitatea fiecărei comisii şi catedre este condusă de un responsabil numit de director în baza propunerilor Consiliul profesoral.

(4) Şefii comisiilor catedrelor au următoarele atribuţii:

a) întocmesc programele de activitate;

b) conduc şedinţele;

c) efectuează asistenţe la ore;

d) acordă sprijinul cadrelor didactice pentru pregătirea diferitelor materiale;

e) selecţionează şi valorifică cele mai bune materiale din activitatea colectivului;

f) ţin evidenţa activităţii.

(5) Comisia diriginţilor are următoarele atribuţii:

a) dezbate problemele privind structura, conţinutul şi metodica orelor de consiliere şi orientare;

b) perfecţionarea activităţii educative cu elevii în clase, extracurriculare şi extraşcolare;

c) organizează schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai valoroase activităţi educative;

d) se preocupă de pregătirea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor psiho-fizice individuale ale elevilor şi orientarea lor şcolară şi profesională;

e) orientează colectivul didactic al şcolii în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unitare faţă de elevi pentru realizarea următoarelor obiective educaţionale:

 respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi toleranţei, a schimbului liber de opinii;

 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică şi educaţie igienico-sanitară;

 cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi tradiţiile poporului român;

 dezvoltarea unor calităţi morale: cinste, corectitudine, sinceritate, respect faţă de părinţi, faţă de oameni în general, faţă de muncă;

 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală.

(6) Activitatea de consiliere şi orientare cu elevii claselor V-VIII este coordonată de un profesor diriginte; la clasele I-IV învăţătorul realizează, în cadrul obligaţiunilor legale de muncă şi sarcina dirigintelui.

(7) Învăţătorul şi dirigintele are obligaţia să cunoască şi să respecte, împreună cu elevii şi părinţii acestora, legislaţia în vigoare, prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitrar şi regulamentul de ordine interioară.

(8) Învăţătorul/profesorul pentru învăţământ primar/dirigintele îndeplineşte următoarele sarcini:

a) urmăreşte şcolarizarea şi frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei;

b) se ocupă de distribuirea manualelor şcolare;

c) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea lor la îndeplinirea cu succes a îndatoririlor şcolare;

d) studiază multilateral elevii, prin organizarea de activităţi extraşcolare diverse;

e) ca preşedinte al Consiliului clasei ţine legătura cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce, în vederea coordonării eforturilor pentru obţinerea unor rezultate optime în instruirea şi educarea elevilor, pentru evitarea supraîncărcării acestora, pentru cunoaşterea situaţiilor speciale ale unor elevi sau ale familiilor acestora; organizează şi conduce orele de consiliere şi orientare;

f) ţine legătura cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele muncii elevilor;

g) realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi;

h) informează în scris, familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, ale celor corigenţi, repetenţi sau sancţionaţi disciplinar;

i) informează elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern al şcolii

j) informează elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

k) propune acordarea burselor în conformitate cu prevederile legale;

l) stabileşte notele la purtare împreună cu Consiliul clasei;

m) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;

n) calculează media generală şi stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar;

o) răspunde de păstrarea şi modernizarea sălii de clasă;

p) răspunde de gestionarea corectă a Caietului Dirigintelui.

Art.14. Personalul didactic

(1) Personalul didactic din şcoală răspunde în faţa conducerii şcolii şi a forurilor superioare de calitatea şi de rezultatele obţinute în activitatea pe care o desfăşoară.

(2) Personalul didactic este obligat să îndeplinească sarcinile didactice şi de perfecţionare în şcoală şi în afara şcolii, având răspunderi de natură profesională, materială şi morală conform legii.

(3) Este obligatorie respectarea planului de învăţământ şi a programelor şcolare pe baza planificărilor calendaristice anuale şi semestriale.

(4) Termenele stabilite de conducerea şcolii pentru depunerea documentelor şi a situaţiilor cerute sunt obligatorii pentru toţi angajaţii. Nerespectarea lor va fi sancţionată prin depunctarea calificativului anual.

(5) Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă la:

a) Conceperea activităţii profesionale prin metodologii care respectă principiile psiho-pedagogice;

b) Utilizarea bazei materiale pentru realizarea obligaţiilor profesionale;

c) Punerea în practică a ideilor novatoare pentru realizarea reformei în învăţământ;

d) Organizarea de activităţi extraşcolare în scop educativ;

e) Înfiinţarea de cluburi, cercuri, formaţiuni artistice şi sportive.

(6) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate şcolară sau publică.

(7) Este interzisă scoaterea elevilor de la ore, cu excepţia participării lor la activităţi extraşcolare organizate la nivelul şcolii/judeţului sau situaţii familiale deosebite. Se interzice trimiterea elevilor acasă după caiete de teme, diverse materiale sau la unităţi alimentare sau nealimentare pentru diverse cumpărături.

(8) În şcoală sunt interzise crearea şi funcţionarea partidelor sau a altor formaţiuni politice, desfăşurarea activităţii de propagandă politică, prozelitism religios, încălcarea normelor generale de moralitate şi activităţile care prejudiciază sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

(9) Se interzic: ofenesele verbale, jignirile de orice fel sau violenţa fizică asupra elevilor aplicate de personalul didactic sau nedidactic. Încălcarea acestei prevederi atrage după sine sancţiuni grave, ajungând până la desfacerea contractului de muncă.

(10) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţi/ reprezentanţi legali ai acestora. Astfel de practici dovedite se sancţionează cu excluderea din învăţământ.

(11) În şcoală, personalul didactic are următoarele îndatoriri:

a) realizarea orelor de predare;

b) pregătirea materialului didactic şi a mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor şi instrumentelor de lucru;

c) pregătirea lucrărilor practice (experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator);

d) evaluarea ritmică a nivelului de pregătire al elevilor şi încheierea situaţiei şcolare a elevilor;

e) consemnarea notelor obţinute de elevi în carnetul de note, la fiecare evaluare a acestora;

f) participarea la sedinţele consiliilor profesorale;

g) prezenţa la ora de curs în primele minute, după ce s-a sunat de intrare şi ieşirea de la oră, numai după ce a sunat de ieşire;

h) semnarea zilnică a condicii;

i) prezenţa obligatorie la examinarea elevilor corigenţi din clasele la care profesorul a predat obiectul de învăţământ în timpul anului şcolar;

j) realizarea disciplinei în timpul orelor de curs răspunzând de orice eveniment petrecut în timpul acestora.

(12) La terminarea orei de curs, profesorul/ învăţătorul scoate elevii din sala de clasă, şi îi însoţeşte până la scările elevilor, asigurându-se că aceştia ies în curte în timpul pauzelor.

(13) Personalul didactic de serviciu pe şcoală sau pe coridoare poartă întreaga răspundere pentru tot ce se întămplă în timpul serviciului lor şi ar putea pune în pericol integritatea morală sau fizică a elevilor.

(14) Personalul didactic este obligat să-şi întocmească portofoliul personal şi să monitorizeze portofoliul elevilor. Profesorii şi învăţătorii sunt obligaţi să întocmească proiectele unităţii de învăţare.

(15) Personalul didactic sprijină elevii care participă la olimpiadele judeţene, naţionale sau internaţionale prin activităţi de pregătire în şcoală.

(16) Cadrele didactice care doresc să organizeze drumeţii, vizite, excursii vor depune la conducerea şcolii o documentaţie din care să rezulte: organizatorul excursiei, însoţitorul, cadrul didactic în consiliul şcolii (la 10 elevi e nevoie un cadru didactic, la 15 preşcolari 2 cadre didactice. Părintele însoţitor răspunde numai de copilul lui!!!), participanţii, semnătura elevilor şi a părinţilor, programul excursiei , intervalul orar, obiectivele vizitate, mijlocul de transport, copia licenţei de transport persoane, gradul de supraveghere. Toate acestea se vor organiza numai în afara orelor de curs, cu excepţia celor prevăzute în planificările calendaristice. Regulile de deplasare în afara şcolii vor fi prelucrate la începutul anului şcolar şi vor fi repetate înainte de plecare.

(17) Organizarea unor reuniuni cu caracter privat, ocazionate de diverse sărbători se va face fără excepţie în afara orelor de curs.

(18) In prima săptămână a fiecărui semestru cadrele didactice vor prezenta conducerii şcolii planificările anuale şi semestriale.

(19) In cazul în care un membru al personalului din şcoală nu poate fi prezent la program din motive medicale sau situaţii deosebite, este de datoria lui să anunţe conducerea şcolii la începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul şcolii în termen de maxim 3 zile de la eliberarea acestora de către medic.

(20) Profesorii diriginţi şi învăţătorii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi a cererilor de învoire a elevilor de la părinţi, într/un dosar special.

(21) Nu este permisă întârzierea cadrelor didactice la ora de curs.

(22) Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate şi de trecerea acestora în registrul matricol în termenul stabilit de conducerea şcolii.

(23) Calificativele şi notele acordate se comunică imediat elevilor, se motivează  şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare, numai de învăţătorul sau profesorul care a  efectuat evaluarea.

(24) Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin tăierea cu o linie, numai cu cerneala roşie după care se va aplica sigiliul şcolii şi semnătura directorului şcolii şi  a profesorului. In acelaşi  mod se va  proceda şi la anularea mediilor înscrise eronat.

(24) Motivarea absenţelor elevilor se va face numai de către învăţător sau diriginte în baza unei adeverinţe medicale eliberate de medicul de familie sau de o unitate spitalicească. In situaţii deosebite, motivarea absenţelor se poate face pe baza unei cereri întocmită  de părinti şi avizată de directorul şcolii. Nu se admit mai mult de cinci cereri pe semestru.

(25) Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoala conform graficului întocmit. Invăţătorul /profesorul  de serviciu are urmatoarele drepturi şi obligaţii:

-să vină la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului şi să plece cu 30 minute după terminarea  cursurilor

-să se asigure de existenţa condiţiilor necesare începerii cursurilor, de curăţenie în spaţiile şcolare şi la grupurile sanitare, de prezenţa cadrelor didactice la ore. Orice neregulă va fi consemnată în Registrul de procese verbale şi va fi semnalată directorului şcolii pentru a lua măsurile ce se cuvin.

-supraveghează intrarea şi ieşirea elevilor din clase şi din şcoală, precum şi modul de comportare al acestora  pe timpul pauzelor .

-colaborează cu elevii de serviciu pe clase.

– urmăreşte menţinerea curăţeniei în interiorul şcolii.

– asigură desfăşurarea normală a programului şcolar, nepermiţând cadrelor didactice să întârzie la orele de curs;

-asigură transmiterea tuturor anunţurilor din partea directorului, cadrelor didactice şi elevilor;

-verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură suplinirea profesorilor absenţi.

-urmăreşte consemnarea conţinuturilor lecţiei în condica de prezenţă şi semnarea orelor efectuate.  -verifică ordinea şi disciplina elevilor în pauze.

-va aviza părăsirea şcolii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, dupa ce a fost luată legatură cu părinţii acestora şi  s-a adus  la cunoştinţa conducerii şcolii.

-asigură acordarea primului ajutor elevilor aflaţi în situaţii speciale;

-preia persoanele străine care vizitează şcoala, le ajută să soluţioneze problemele solicitate, însoţindu-le până la părăsirea şcolii;

-Inregistrează în Registrul de procese-verbale evenimentele constatate, numele şi prenumele celor implicaţi, ziua, ora. Predă serviciul profesorului din tura următoare şi nu părăseşte  serviciul până când nu se asigură persoana de schimb;

(26) Invoirea cadrelor didactice de la cursuri se va face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii şcolii, pe bază de cerere scrisă şi care presupune în mod obligatoriu asigurarea suplinirii cu un alt cadru didactic.

(27) Este interzisă strângerea de bani de către învăţători sau  profesori. La nivelul fiecărei clase se va stabili un părinte sau un elev, responsabil financiar care se va ocupa de gestionarea temporară a fondurilor băneşti.

(28) Invăţătorii şi profesorii care au ultima oră din schimb, au obligaţia de a supraveghea eliberarea integrala a spaţiilor, în mod ordonat şi operativ, constatând şi eventualele nereguli, ce vor fi semnalate învăţătorului sau profesorului de serviciu.

(29) Cadrele didactice au obligatia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a  consemna în aceasta titlul lecţiei.

(30) Cadrele didactice care reuşesc să atragă sponsori, donatori, prestatori de servicii, au libertatea de a le folosi, cu prioritate, către spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea sau de care răspund.

(31) Pentru nerespectarea procedurilor, cu privire la organizarea activităţii în unitatea de învăţământ, elaborate de Comisia de calitate şi aprobate în Consiliul de administraţie şi pentru încălcarea prezentului regulament, în funcţie de gravitatea faptelor, se vor aplica următoarele sancţiuni:

a) observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15% pe o perioada de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de însriere la concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice sau a unor funcţii de conducere, îndrumare şi control;

e) destituirea din funcţia de conducere;

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

(32) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale şi pot întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara spaţiului şcolar dacă nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator.

Capitolul V.   Elevii

Art. 15.

(1) Elevii beneficiază de:

a) învăţământ gratuit;

b) utilizarea gratuită sub îndrumarea cadrelor didactice, a bazei materiale şi didactice a şcolii;

c) asistenţă medicală gratuită;

d) manuale şcolare gratuite;

e) burse sociale, conform normelor in vigoare, cu exceptia elevilor repetenţi, care în anul şcolar anterior au beneficiat de bursa socială;

f) rechizite gratuite, conform reglementărilor în vigoare;

g) libertatea de informare şi de exprimare;

h) libertatea de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii care nu conţin elemente contrare legislaţiei în vigoare;

i) dreptul de a participa la cercurile elevilor, care funcţionează pe baza unui statut propriu.

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, activităţile putând fi susţinute în şcoală cu înştiinţarea şi aprobarea conducerii şcolii. Elevii pot organiza meciuri sau competiţii după orele de curs doar cu acordul şi sub supravegherea unuia sau mai multor profesori.

(3) Programul şcolii va fi respectat cu stricteţe, orele desfăşurându-se în intervalul 8.00 – 14.00 (prima tura), respectiv 13:00-18 :50 (a doua tura).

a) Elevii vor veni la şcoală cu cel mult 10 minute înainte de prima oră.

b) Accesul elevilor şi al părinţilor acestora se va face pe la intrarea din curte, spate.

c) Accesul spre sala de sport se va face prin şcoală, echipat, după ce sună de intrare, respectând normele indicate de profesorul de educaţie fizică.

d) La orele de informatică sau la orele în sistem AeL, biologie, chimie, fizica, elevii vor intra în laborator doar împreună cu profesorul. În timpul pauzelor elevii nu vor staţiona în faţa laboratoarelor.

(4) Elevii au obligaţia:

a) să frecventeze în mod regulat cursurile, conform orarului şcolii;

b) să se pregătească pentru orele de curs şi să-şi efectueze zilnic temele.

c) să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anuluişcolar;

d) să poarte uniforma şcolară;

e) să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor

f) precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară;

g) să lase ordine şi curăţenie la plecarea din oricare sală de clasă din şcoală;

h) să îngrijească mobilierul şcolar şi materialele didactice din şcoală;

i) să participe la activităţile extraşcolare la care s-au înscris.

(5) Elevii vor avea un comportament decent şi civilizat, atât în timpul programului şcolar, cât şi în afara acestuia.

a) Fiecare elev va avea grijă de el, de colegul lui, de tot ce e în jur, de cei mici, dar şi de cei mai mari.

b) Pentru securitatea şi integritatea fizică a elevilor, aceştia vor folosi scările în mod civilizat, fără a se împinge, a sări mai multe trepte sau a se da pe balustradă.

c) Orice distrugere provocată de elevi, în clasă sau în şcoală, va fi suportată de cei în cauză. Elevii care produc daune sau  deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia  să repare sau să înlocuiască obiectele deteriorate. In cazul  în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea (şi implicit achitarea pagubei) revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul respectiv.

d) Elevii răspund personal de bunurile lor (telefoane mobile, bijuterii, bani etc.)

(6) Elevii se recreează în pauze exclusiv în curtea şcolii şi nu se vor refugia în toalete în timpul pauzelor. În caz de timp ploios sau ninsoare puternică, elevii pot rămâne în clase, având o comportare civilizată.

a) Elevii nu vor părăsi curtea şcolii în timpul pauzelor.

b) Pentru a evita accidentele este interzis jocul cu mingea în timpul pauzelor.

c) La terminarea fiecărei pauze elevii se vor aşeza în locul marcat al clasei, în mod disciplinat şi vor aştepta semnalul de intrare din partea cadrelor didactice de serviciu.

(7) În Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” FUMATUL este strict interzis atât elevilor cât şi cadrelor didactice şi personalului auxiliar. Cadrele didactice şi personalul auxiliar pot fuma în locul special amenajat.

(8) Este interzis cu desăvârşire elevilor:

a) să distrugă documente şcolare precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole etc;

b) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

c) să facă din naţionalitatea, religia, starea socială sau familială a unui coleg, obiect de jignire şi insultă;

d) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei băuturi alcoolice, ţigări, droguri

e) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

f) să părăsească perimetrul şcolii în timpul programului. Învoirea pentru rezolvarea unor probleme personale se face de către diriginte la cererea scrisă a părinţilor;

g) să folosească telefoanele celulare în timpul orelor pentru convorbiri, înregistrări audio-video, fotografii;

h) în timpul orelor, telefoanele vor fi închise. În caz contrar, telefonul va fi ridicat de către cadrul didactic aflat în clasă şi înmânat profesorului diriginte. Profesorul diriginte va înmâna telefonul părintelui elevului pe baza de proces verbal;

i) să utilizeze în timpul orelor aparatură audio-video fără solicitarea cadrului didactic. În cazul în care elevii deţin asupra lor mijloace audio-video, cadrele didactice nu răspund de securitatea lor;

j) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ şi să folosească scara cadrelor didactice;

k) să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum: muniţie, petarde, pocnitori etc, care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;

l) să aducă în şcoală persoane străine şcolii, mai ales pentru rezolvarea unor conflicte: fraţi mai mari sau prieteni. Pentru orice incident semnalat, elevii se vor adresa cadrelor didactice de serviciu, diriginţilor/ învăţătorilor sau direcţiunii.

(9) Pentru fapte care periclitează integritatea elevilor, securitatea şcolii, se scade nota la purtare sub 6, atrăgând repetenţia.

(10) Elevii nu vor absenta de la şcoală decât motivat.

a) Motivarea absenţelor se efectuează doar pe baza adeverinţelor medicale vizate de asistentul şcolii, adeverinţe eliberate de spital sau de medicul de familie prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii.

b) Motivarea absenţelor se poate face la cererea părinţilor, dar nu mai mult de 3 ori/semestru.

c) Pentru toţi elevii învăţământului preuniversitar la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu un punct.

(11) Traversarea străzii din faţa şcolii se va face numai pe trecerea de pietoni

(12) Accesul elevilor în şcoală.

a) Accesul elevilor în şcoală se face numai pe la intrarea elevilor.

b) Intrarea elevilor în şcoală se va face în perfectă ordine, sub directa îndrumare a învăţătorului sau profesorului de  serviciu.

c) Circulaţia elevilor pe holuri şi scări se va face în mod civilizat atât la intrare cât şi la ieşire.

d) Este interzisă circulaţia elevilor pe uşa de intrare/ieşire a cadrelor didactice şi pe scara cadrelor didactice.

e) La terminarea cursurilor, elevii vor părăsi imediat sala de clasă sub supravegherea învăţătorului sau a profesorului cu care au avut ultima oră de curs şi nu vor staţiona în curtea şcolii fără un motiv bine întemeiat.

Art. 16. Sancţiunile elevilor

(1) Elevii Şcolii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu” Craiova care săvârşesc acte de indisciplină sau nu respectă Regulamentul intern vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor astfel:

a) observaţie individuală;

b) mustrarea în faţa clasei;

c) observaţie şi mustrare în faţa Consiliului Profesoral;

d) mustrare scrisă;

e) retragerea bursei;

f) mutarea temporară sau definitivă într-o altă clasă;

g) eliminarea pe trei zile;

h) mutarea disciplinară la altă şcoală.

(2) Acordarea sancţiunilor se efectuează astfel: pentru pct. a) – d) sanţiunea se acordă de către învăţător sau diriginte, iar pentru pct. e) – h) sancţiunea se acordă de Consiliul de Administratie.

(3) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului; sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director şi nu atrage după sine şi alte măsuri disciplinare.

(4) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul i se va aplica o sancţiune mai severă. Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director şi nu este însoţită de scăderea notei la purtare.

(5) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnatură. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului, precum şi în raportul consiliului clasei prezentat Consiliului Profesoral la sfârşitul semestrului sau a anului şcolar şi este însoţită de scăderea notei la purtare.

(6) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

(7) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în substituirea activităţii obişnuite a elevului, pe perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în conforrnitate cu prevederile regulamentului de ordine interioară de către director, la propunerea Consiliului de Administraţie. Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau a anului şcolar. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I-IV.

(8) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea în scris a sancţiunii de către diriginte/ învăţător şi director, părintelui/tutorelui legal, sub semnătură. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă al elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol, precum şi în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

(9) Contestaţiile privind sancţiunile se vor adresa în scris, Consiliului de administraţie în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Răspunsul Consiliului de Administraţie va fi dat în termen de 30 zile. Hotărârea Consiliului de Administraţie rămâne definitivă. În cazul în care contestaţia se menţine, aceasta va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii.

Art. 17. Recompensele elevilor

(1) Elevii Şcolii Gimnaziale « Nicolae Bălcescu« din Craiova  cu rezultate foarte bune în activităţile curriculare şi extracurriculare pot fi recompensaţi astfel:

a) evidenţierea în faţa clasei;

b) evidenţierea la festivităţile de început/ sfârşit de an şcolar, la careu, în faţa elevilor şcolii sau în faţa Consiliului Profesoral;

c) evidenţierea la Panoul de onoare.

d) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care este evidenţiat;

e) promovarea imaginii elevului pe site-ul şcolii;

f) premii, diplome, insigne;

g) acordarea de burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de către stat, de către agenţi economici sau sponsori;

h) Premiul de excelenţă al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu” din Craiova pentru elevii cu rezultate deosebite la Concursurile naţionale pe discipline şi în domeniul artistic sau sportiv.

(2) Premiile pentru rezultatele meritorii la învăţătură şi comportament, la sfârşitul anului şcolar, se acordă elevilor din clasele V-VIII în următoarele condiţii:

a) primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9,00 şi media 10 la purtare.

b) pentru următoarele medii, dar nu mai mici de 8,50 şi media 10 la purtare, se acordă menţiuni.

Art. 18. Examene

(1) Elevii care au urmat şcoala în alte ţări pot urma cursurile în clasa la care au dreptul, numai după echivalarea studiilor de către Ministerul Educaţiei Nationale.

(2) Pentru disciplinele de învăţământ care nu au fost echivalate, încheierea situaţiei şcolare se face în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în ţară (separat pentru fiecare an pentru care este necesară încheierea situaţiei şcolare), dar nu peste data începerii sesiunii de corigenţe.

(3) Consiliul profesoral, în şedinţa de încheiere a cursurilor, validează şi consemnează în procesul verbal lista elevilor pe clase, menţionându-se pentru fiecare situatia şcolară (promovat, corigent, repetent, amânat, transferat, exmatriculat).

(4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale pentru cei promovaţi, se comunică elevilor conform cu modalităţile stabilite prin Regulamentul intern al şcolii.

(5) Examenul de corigenţă constă în probe scrise, orale sau practice, conform metodologiei stabilite de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.

(6) Examinarea elevilor corigenţi se face de către profesorul care a predat elevului obiectul de învăţământ în timpul anului şcolar; în absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de către un alt profesor de specialitate din şcoală, numit de conducerea şcolii.

(7) În toate cazurile, profesorul examinator este asistat de un profesor de aceeaşi specialitate sau de specialitate înruditã, fiecare examinator acordând nota sa.

(8) Elevii care nu se prezintă la aceste examene sunt declaraţi repetenţi.

Art. 19. Evaluarea rezultatelor elevilor

(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii şi profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor; vor fi menţionate cazurile de exmatriculare sau de abandon şcolar.

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/dirigintele convoacă Consiliul profesorilor clasei, pentru stabilirea notei la purtare a elevilor în funcţie de comportarea generală în şcoală şi în afara acesteia; notele la purtare mai mici de 7 (suficient, pentru învăţământul primar) sunt aprobate de către Consiliul profesoral.

(3) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5 (insuficient, pentru învăţământul primar) la unul sau două obiecte de studiu.

(4) Elevilor scutiţi temporar de activitate la educaţie fizică li se stabileşte media anuală la acest obiect dacă au avut situaţia şcolară încheiată cel puţin pe un semestru, caz în care media anuală este media de pe semestrul respectiv; în alte cazuri, dirigintele face menţiunea – Scutit conform aprobării nr…- în rubrica educaţie fizică din catalog.

(5) Mediile semestriale şi anuale pe obiect se calculează conform metodologiei elaborate de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare şi se trec în catalog de către profesorul care a predat obiectul respectiv, iar mediile la purtare, de către diriginte.

(6) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare obiect din planul de învăţământ cel puţin media anuală 5 iar la purtare media anuală 6.

(7) Se consideră amânaţi semestrial sau anual elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară din următoarele motive: absentează motivat sau sunt scutiţi de frecvenţă de către directorul şcolii pe perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artisitice şi sportive (interne sau internaţionale) ori beneficiază de burse de studii recunoscute de MEN.

(8) Elevii amânaţi medical sau cu situaţie neîncheiată pe semestrul I îşi vor încheia, de regulă, situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la reluarea activităţii.

(9) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau anual se va face conform metodologiei examenului de corigenţă, într-o perioadă stabilită de conducerea şcolii, înaintea sesiunii de corigenţe.

(10) Sunt declarati repetenţi:

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 (insuficient, la învăţământul primar) la mai mult de două obiecte de învăţământ;

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală sub 6,00 (suficient, la învăţământul primar), indiferent de mediile obţinute la obiectele de studiu;

c) elevii corigenţi sau amânaţi care nu se prezintă sau nu promovează examenele de corigenţă.

(11) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris de către diriginte părinţilor (susţinătorilor legali), în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru; pentru elevii corigenţi sau amânaţi, în comunicare se precizează programul de desfăşurare a examenelor.

(10) Consiliul profesoral, în şedinţa de încheiere a cursurilor, validează şi consemnează în procesul verbal lista elevilor pe clase, menţionându-se pentru fiecare situaţia şcolară (promovat, corigent, repetent, amânat, transferat, exmatriculat).

(10) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale pentru cei promovaţi, se comunică elevilor şi se afişează la avizierul şcolii, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.

Art. 20. Transferul elevilor

(1) Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la un profil la altul, sau o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi a Regulamentului de ordine interioară al şcolii la care şi de la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ;

(2) În învăţământul obligatoriu, elevii aceleiaşi şcoli se pot transfera de la o clasă la alta cu aprobarea Consiliului de administraţie, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă, precum şi de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă.

(3) Transferul (de la o unitate la alta) în care se păstrează forma de învăţământ se poate efectua numai în perioada vacanţei intersemestriale sau a vacanţei de vară.

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional în următoarele situaţii:

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;

b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuată de Inspectoratul de sănătate publică;

c) în situaţii familiale deosebite, probate cu documente.

Art. 21. Părinţii

(1) Părinţii elevilor au următoarele obligaţii:

a) să respecte prezentul regulament în calitate de parte implicată în procesul instructiv-educativ şi de formare a propriilor copii;

b) să respecte programul şcolii, asigurând prezenţa copiilor la şcoală la timp, cât şi preluarea la timp a acestora;

c) să ţină o strânsă legătură cu şcoala prin:

• prezenţa la şedinţele cu părinţii pe clasă şi pe şcoală;

• prezenţa la cel puţin o consultaţie pe lună cu dirigintele/învăţătorul elevului;

• prezenţa la şcoală în urma solicitării secretariatului, a dirigintelui/învăţătorului şi a directorului şcolii.

d) să semneze la timp carnetele de elev, precum şi toate comunicările trimise de şcoală;

e) să asigure prezenţa la şcoală a elevului îmbrăcat în uniforma şcolii în toate zilele săptămânii;

f) să trateze cu respect orice persoană cu care intră în contact în incinta şcolii sau prin intermediul ei.

(2) Accesul părinţilor în şcoală este permis în baza verificării identităţii acestora, după notarea datelor de către elevul de serviciu în registrul aflat la punctul de control.

Art. 22. Compartimentul secretariat

Secretariatul şcolii îndeplineşte următoarele obligaţii:

a) efectuează înscrierea elevilor;

b) întocmeşte lucrările de secretariat privind începerea anului şcolar, încheierea semestrelor, încheierea anului şcolar, organizarea examenelor;

c) se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni);

d) întocmeşte şi trimite, în termenele stabilite, statisticile şcolare;

e) păstrează documentele privitoare la burse si ajutoare /rechizite;

f) completează actele de studii;

g) redactează corespondenţa şcolii;

h) se îngrijeşte şi răspunde de păstrarea arhivei şcolare;

i) întocmeşte statele de plată a salariilor;

j) întocmeşte statele pentru plata burselor şcolare;

k) se îngrijeşte de completarea şi păstrarea carnetelor de muncă ale personalului precum şi a dosarelor cu acte ale acestora;

l) întocmeşte actele (deciziile) de angajare, transferare, eliberare, promovare, salarizare şi sancţionare pentru întreg personalul angajat;

m) îndeplineşte şi atribuţiile funcţiilor de contabil, casier, dactilograf pentru lucrările de secretariat.

Art. 23. Bibliotecarul

a) gestionează conform reglementărilor în vigoare fondul de carte existent;

b) organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia în cadrul programului stabilit de conducerea şcolii;

c) se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii, respectând normele elaborate de M.E.N.;

d) pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (fişiere, mape bibliografice, liste bibliografice);

e) îndrumă lectura elevilor şi ajută la folosirea dicţionarelor, enciclopediilor şi la alegerea materialului didactic necesar muncii independente a elevilor;

f) ţine la zi registrul de mişcare a fondului, inventarul, cataloagele şi caietul de evidenţă a activităţii zilnice; propune scoaterea din uz a cărţilor deteriorate din punct de vedere fizic şi depăşite din punct de vedere ştiinţific, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g) îndeplineşte planul de muncă şi dările de seamă ale bibliotecarului;

h) organizează sau participă la organizarea de activităţi specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de carte, standuri de noutăţi, prezentări de manual.

Art. 24. Compartimentul administrativ

Funcţionarul administrativ îndeplineşte următoarele sarcini:

a) se îngrijeşte de înzestrarea şi aprovizionarea claselor, laboratoarelor, cabinetelor, cu mobilier, utilaj, aparatură şi materiale necesare;

b) administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul şcolii, ţine evidenţa lor şi le repartizează pe gestiuni;

c) urmăreşte executarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezintă instituţia în problemele administrative şi gospodăreşti, la însărcinarea conducerii şcolii;

d) are calitatea de gestionar de bunuri materiale;

e) face parte din comisia de inventariere şi achiziţii;

f) administrază localul şcolii, asigură curăţenia lui, se ocupă de încălzitul şi iluminatul acestuia;

g) ia măsurile necesare pentru a se efectua reparaţiile localului şi mobilierului deteriorat;

h) asigură paza şi securitatea clădirilor şi ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor;

i) repartizează sarcini personalului de serviciu;

j) se ocupă de pregătirea la timp a şcolii, pentru începutul anului şcolar, din punct de vedere administrativ;

k) monitorizează distribuirea cornului şi laptelui.

Art. 25. Personalul de îngrijire şi curăţenie

Personalul de îngrijire şi curăţenie are următoarele sarcini:

a) asigură curăţenia spaţiilor şcolare;

b) îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are în păstrare;

c) în perioada vacanţelor, realizează împreună cu muncitorul de întreţinere, lucrări de zugrăveli uşoare, vopsitul lemnăriei, repararea mobilierului şcolar, igienizarea spaţiilor şcolare etc.

Art. 26. Personalul nedidactic

Muncitorul de întreţinere are următoarele sarcini:

a) îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzit şi sanitare;

b) execută reparaţiile curente de întreţinere necesare;

c) îngrijeşte curtea şcolii.

Art. 27. Măsuri privind reglementarea accesului persoanelor în unitatea de învăţământ

(1) Asigurarea pazei unităţii de învăţământ

a) Paza unităţii şcolare este asigurată pe perioada desfăşurării orelor de curs de personal specializat autorizat, în intervalul orar 08:00 – 19:00.

b) Poliţistul de proximitate desemnat pentru unitatea şcolară este domnul Badea Costinel, Secţia 4 de Poliţie Craiova.

(2) Asigurarea servicului pe şcoală

a) Profesorii de serviciu îşi desfăşoară activitatea conform graficului de serviciu pe şcoală afişat în holul principal de intrare în şcoală, la loc vizibil.

b) Elevii de serviciu şi profesorii de serviciu pe şcoală se prezintă la posturi la ora 7.45 (pentru tura de dimineaţă) şi la ora 12:45 (pentru tura de dupa-amiază). Activitatea profesorilor de serviciu se încheie după ultima oră de curs,  la ora 19:00.

c) Elevii solicită de la secretariat caietul elevului de serviciu, ecusoanele;

d) Elevii sună de ieşire în pauză şi de intrare în clasă conform orarului stabilit;

e) Elevii legitimează şi notează în caietul elevului de serviciu numele persoanelor străine care au solicitat accesul în instituţie;

f) Elevii transmit profesorului de serviciu pe şcoală evenimentele deosebite petrecute în timpul orelor / pauzelor;

g) Profesorii de serviciu controlează şi coordonează activitatea elevilor de serviciu din sectorul pe care îl are în primire;

h) Profesorii de serviciu supraveghează intrarea elevilor în şcoală/clasă şi interzice accesul persoanelor străine pe uşa de intrare a elevilor;

i) Uşa  de la intrarea elevilor va fi închisă în timpul orelor.

j) Profesorul de serviciu verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe coridoare şi în curtea şcolii;

k) Profesorul de serviciu ia măsuri de atenuare a conflictelor iscate în şcoală pe perioada pauzei şi informează conducerea şcolii în cazul în care situaţia o cere;

l) Profesorul avizează părăsirea unităţii şcolare de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luată legătura cu dirigintele elevului;

m) La sfârşitul programului, şeful grupei de serviciu verifică sălile de clasă şi asigură siguranţa cataloagelor;

n) Profesorii de serviciu completează în registrul „Procese verbale – serviciu pe şcoală” evenimentele constatate în timpul programului;

o) Profesorul de serviciu verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe coridoare şi în curtea şcolii;

p) Profesorul de serviciu ia măsuri de atenuare a conflictelor iscate în şcoală pe perioada pauzei şi informează conducerea şcolii în cazul în care situaţia o cere;

r) Profesorul avizează părăsirea unităţii şcolare de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luată legătura cu dirigintele elevului;

s) La sfârşitul programului, şeful grupei de serviciu verifică sălile de clasă şi asigură siguranţa cataloagelor;

t) Profesorul de serviciu completează în registrul „Procese verbale – serviciu pe şcoală” evenimentele constatate în timpul programului;

u) Profesorul de serviciu scrie condica de prezenţă a cadrelor didactice din ziua respectivă.

(3) Accesul persoanelor străine în unitatea de învăţământ

a)      Accesul persoanelor străne se va face doar pe intrarea principală.

b)      Elevii de serviciu vor intermedia legatura între persoanele străine şi diferitele compartimente sau persoane căutate.

c)      Persoanele străine au obligaţia să se legitimeze elevului de serviciu cu BI/CI şi vor primi un ecuson de vizitator.

d)      Persoanele străine vor fi înregistrate în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiul unităţii de învăţământ: scopul vizitei, ora intrării şi ora părăsirii incintei unităţii de învăţământ.

e)      Persoanele străine au obligaţia de a aştepta până când sunt înregistrate în registrul special de intrare-ieşire  datele personale, ora intrării şi persoana cu care doreşte să discute.

f)        Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi de a-l restitui la punctul de control, în momentul părărsirii acesteia.

g)      Personalul delegat de conducerea unităţii de învăţământ va conduce vizitatorul până la locul stabilit de conducerea unităţii de învăţământ pentru întâlnirile personalului unităţii de învăţământ cu terţi şi anunţă persoana cu care vizitatorul solicită întâlnirea.

h)      Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ referitoare la accesul în unitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite fără acordul conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea acestor prevederi conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de către persoanele abilitate şi/ sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală.

i)        Accesul părinţilor/ reprezentanţilor legali în incinta unităţii şcolare de învăţământ este permis în următoarele cazuri:

– la solicitarea învăţătorilor/ profesorilor/ diriginţilor/ conducerii unităţii de învăţământ;

– la şedinţele/ consultaţiile/ lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic;

– pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau alte situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ reprezentanţilor legali cu personalul secretariatului unităţii de învăţământ, al cabinetului medical sau cu învăţătorul/ profesorul/ dirigintele/ conducerea unităţii de învăţământ;

– la întâlnirile solicitate de părinţi/ reprezentanţi legali programate de comun acord cu învăţătorii/ profesorii/ diriginţii/ conducerea unităţii de învăţământ;

– la diferite evenimente publice şi activităţi extraşcolare/ extracurriculare organizate în cadrul unităţii şcolare, la care sunt invitaţi să participe părinţii/ reprezentanţii legali;

– pentru sprijinirea deplasării copiilor din învăţământul preşcolar, respectiv a elevilor din clasa pregătitoare şi din clasa I, în şi din sala de curs;

– în cazul unor situaţii speciale, precizate explicit în Regulamentul de Ordine Interioară al unităţii de învăţământ.

j)        Părinţii/ tutorii legali vor aştepta copiii la poarta şcolii; părinţii elevilor din clasa pregătitoare şi clasa I vor aştepta copiii în curtea şcolii, în apropierea ieşirii elevilor.

k)      Părinţii/ tutorii legali nu au acces în incinta unităţii şcolare decât în pauze, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

l)        Este interzis accesul în unitatea şcolară al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordine şi liniştea în unitatea şcolară.

m)    Este interzisă intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.

Capitolul VI. Norme de completare a catalogului școlar

Art. 28  Catalogul clasei devine document şcolar cu regim special după completare cu datele de identificare ale elevilor.

Art. 29  Înscrierea elevilor în catalogul clasei se face în conformitate cu datele din actul de identitate şi din registrul matricol, menţionându-se în mod explicit numărul matricol, volumul şi pagina. Aceste elemente de identificare sunt trecute la începutul anului şcolar de către învăţător sau profesorul diriginte, pe baza datelor furnizate de secretariat. Eventualele completări se fac de către învăţătorul sau dirigintele clasei, în baza documentelor existente la secretariatul unităţii de învăţământ.

Art. 30 Înscrierea disciplinelor în catalogul clasei se face de către învăţător sau de către diriginte, citeţ şi în întregime, în conformitate cu planul cadru aferent filierei/profilului/specializării corespunzătoare clasei respective şi în funcţie de disciplinele opţionale stabilite.

Art. 31 Pentru evaluarea semestrială, pentru înscrierea absenţelor, precum şi pentru încheierea mediilor semestriale şi anuale, răspunde în mod direct titularul de disciplină. Este interzisă înscrierea datelor fără note. Dirigintele răspunde de exactitate calculului aritmetic al mediei generale anuale.

Art. 32  La sfârşitul anului şcolar se întocmeşte, pe ultima pagină a catalogului clasei, un proces verbal privind verificarea mediilor şi a mediilor generale, semnat de învăţător/diriginte şi titularii de discipline şi vizat de directorul unităţii de învăţământ.

Art. 33 Notele/mediile înscrise greşit în catalog se corectează prin tăiere cu o linie orizontală şi se înlocuiesc cu notele corespunzătoare, cu cerneală roşie, se semnează cu titularul de disciplină şi de director, care aplică ştampila.

Art. 34  Scoaterea catalogului din unităţile de învăţământ este interzisă.

Art. 35 Catalogul clasei, după completarea procesului-verbal, tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar emitentă, cu termen de păstrare permanent.

Art. 36 Dirigintele are obligația să prezinte profesorilor care predau la clasa respectivă normele de folosire a catalogului.

Art. 37 La sfârșitul fiecărui semestru și al anului școlar se vor completa datele din situația generală asupra mișcării elevilor și a rezultatelor obținute de aceștia. În cazul elevilor transferați sau care nu mai frecventează cursurile, a celor sancționați, corigenți sau cu studii echivalate, dirigintele face mențiunea respectivă în rubrica rezervată în acest scop. Mențiunea privind transferul sau ne frecventarea cursurilor se va face și în registrul de evidență și înscriere a elevilor.

Art. 38 Cadrele didactice sunt obligate să noteze la începutul orei de curs absențele elevilor în rubricile rezervate pentru fiecare disciplină de învățământ. Exemplu: IX: 15, 17, 18 etc. XII: 4, 5, 6 etc.; II: 15, 17 etc.

Art. 39 Motivarea absențelor se face de diriginte, săptămânal, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră, pe baza actelor prezentate de elevi. Absențele consemnate elevilor întârziați vor purta indicativul “i”

Art. 40 Absențele puse elevilor care au întârziat la lecții din cauze obiective se motivează la sfârșitul orei de către profesorul respectiv.

Art. 41 Notele elevilor se trec în cifre de la 10 la 1. Notele obținute cu prilejul evaluării cunoștințelor se trec în catalog cu cerneală albastră, indicându-se data și luna. Exemplu: 7/8.X. Toate notele se trec citeț, corect și numai cu cerneală albastră.

Art. 42  Notele obținute la lucrările scrise se trec, în catalog, cu cerneală roșie.

Art. 43 Mediile încheiate la examenul de corigență și cele anuale se trec în cifre și litere, tot cu cerneală roșie.

Art. 44 Mediile încheiate la examenele de corigență constituie și medii anuale la disciplinele respective, înscriindu-se, în rubrica “media anuală”.

Art. 45  Nu se admit modificări de note în cataloagele școlare.

Art. 46 La sfârșitul anului școlar, catalogul de clasă se completează cu ultimele date prevăzute de reglementările în vigoare, iar spațiile și paginile rămase libere se barează.

Capitolul VII. Dispoziţii finale.

Art. 47. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi factorii implicaţi: personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, elevi şi părinţi.

Art. 48. Prezentul Regulament intră în vigoare după dezbaterea în Consiliul Profesoral şi după aprobarea lui de către Consiliul de Administraţie.

 DIRECTOR,

Prof. Ionela Alina PEŢA

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply